بومی سازی مسائل!

بنام خدا

در زمین دیگران خانه مکن!

نکتۀ جالبی از دکتر پیغامی در جایی خواندم با این مضمون که توجه ما عموما در بحث اسلامی سازی علوم انسانی به «پاسخ اسلامی به مسائل» معطوف شده است حال آنکه اول باید به خود «مسئله» پرداخت.

بومی بودن مسائل هم مهم است گاهی اساسا برخی مسائل مطرح شده در علوم انسانی مسائل ما نیست بماند که مسئله خود نیز حاوی پیش فرض‌های بنیادین است. برخی اساتید لیبرال دچار دگماتیسم و تعصب خاصی در این ارتباط هستند به زعم اینان پرداختن به مسائل دسته چندم و بعضا کهنه غرب برای پژوهش و پایان‌نامه اولویت دارد اما مسائل بومی نه! با تاسف مغزهایی زیادی در اجاره رفته اند برای حل مسائل بیگانه وجه بارز آن هم  ISI نوشتن است.

کار خود کن کار بیگانه مکن!

/ 0 نظر / 41 بازدید